Dit doen wij

Informatieplicht energiebesparende maatregelen

Geplaatst: 21-03-2019

­Zoals in de nieuwsbrief van 20 december 2018 werd vermeld gaat vanaf 1 juli 2019 een informatieplicht in voor energiebesparende maatregelen. Bedrijven moeten aan provincies en gemeenten rapporteren welke energiebesparende maatregelen genomen zijn of worden.

De informatieplicht is van toepassing op type A en type B inrichtingen, voor type C inrichtingen gelden de verplichtingen op basis van de WABO-vergunningen. Het jaarlijks energieverbruik van de inrichting bepaalt of het bedrijf aan de informatieplicht moet voldoen.

De type A en type B inrichtingen waarvoor de informatieplicht geldt, verbruiken per kalenderjaar minimaal 50.000 kWh elektriciteit óf minimaal 25.000 m3 aardgasequivalenten. Zij moeten voor 1 juli een compleet rapport indienen waarin onder andere het elektriciteit- en gasverbruik is ingevuld. Het elektriciteitsverbruik is de hoeveelheid elektriciteit die nodig is voor verlichting en apparaten in de bedrijfsgebouwen. Hier mag zelf opgewekte elektriciteit uit bijvoorbeeld zonnepanelen niet van worden afgetrokken. Aan de hand van dit rapport bepaalt het bevoegd gezag of een controle nodig is om te bepalen of de inrichting voldoet aan de energiebesparingsverplichting.

Een bedrijf kan voldoen aan de energiebesparingsverplichting door alle maatregelen te nemen van de erkende maatregellijst (bijlage 10 van de Activiteitenregeling), die voor de inrichting van toepassing zijn. Er kan worden afgeweken van de erkende maatregelen door een gelijkwaardige of betere alternatieve maatregel te treffen. Op 5 maart 2019 zijn de geactualiseerde erkende maatregelen gepubliceerd, deze treden op 1 april in werking.

De rapportage dient voor 1 juli 2019 ingediend te zijn bij RVO via het e-loket.

 

Mijn.RVO.nl

Sinds 5 maart 2019 is het mogelijk om de rapportage in te vullen via het e-loket op mijn.RVO.nl. Hiervoor is een eHerkenningsmiddel niveau 1 nodig.

Bij het invullen van de rapportage wordt bedrijfsspecifieke informatie per inrichting gevraagd. Voor het onderdeel ‘Moet ik mij registreren?’ zijn gegevens van de energieleverancier (maandfacturen of eindafrekening) van 2017 of 2018 nodig.

Nadat de van toepassing zijnde bedrijfstak(ken) geselecteerd is, worden alle erkende maatregelen van deze bedrijfstak weergegeven. Per maatregel moet aangegeven worden of deze wel of (nog) niet is uitgevoerd, of dat er een alternatieve maatregel wordt genomen. Na het rapporteren in e-loket ontvangt u het rapport via e-mail.

 

Meer informatie

Wij zullen u op de hoogte houden over de laatste ontwikkelingen omtrent de informatieplicht. Ook kunnen wij u ondersteuning bieden wanneer wenselijk.

 

Nieuws overzicht