Dit doen wij

Informatieplicht energiebesparing

Geplaatst: 21-05-2019

Zoals we al in eerdere nieuwsitems hebben medegedeeld gaat vanaf 1 juli aanstaande een informatieplicht in voor energiebesparende maatregelen. Omdat wij regelmatig vragen krijgen over deze informatieplicht hierbij nogmaals een korte samenvatting.

Al jarenlang is het voor type A en type B-inrichtingen verplicht om energiebesparende maatregelen te treffen indien de terugverdientijd minder dan 5 jaar bedraagt. Hiervoor zijn in de wetgeving verschillende vormen van maatregelen beschreven. Om deze maatregelen vast te leggen bij de overheid is de wet- en regelgeving gewijzigd, waarbij er voor verschillende bedrijven een informatieplicht is gaan gelden. 

Deze informatieplicht geldt vanaf 1 juli 2019, wat betekent dat de type-A en type-B bedrijven vóór deze datum hun energiebesparende maatregelen moeten hebben gemeld bij het bevoegd gezag.

Zoals hierboven beschreven geldt dit alleen voor type-A en type-B-bedrijven. Bedrijven met een omgevingsvergunning milieu hoeven hier dus niet aan te voldoen. Vaak zijn er voor deze bedrijven voorschriften opgenomen in de omgevingsvergunning milieu.

 

Bedrijven met informatieplicht

De informatieplicht geldt voor de volgende bedrijven:

  • Varkenshouderij met minder dan 750 zeugen of 2.000 vleesvarkens.
  • Melkrundveebedrijven met minder dan 200 koeien en/of 340 stuks jongvee.
  • Pluimveehouderij met minder dan 40.000 stuks pluimvee.
  • Vleesveebedrijven met minder dan 1.200 stuks rundvee.
  • Schapen- en geitenbedrijven met meer dan 51 en minder dan 2.000 schapen en/of geiten

Het kan voorkomen dat bedrijven met deze aantallen toch vergunningsplichtig zijn (vanwege bijvoorbeeld mestopslag of propaantank). Deze bedrijven zijn dan alsnog uitgezonderd van de informatieplicht.

 

Bedrijven zonder informatieplicht

De informatieplicht is niet van toepassing op de volgende bedrijven:

  • Type-C bedrijven (bedrijven met een omgevingsvergunning milieu)
  • Bedrijven met een energieverbruik van minder dan 50.000 kWh elektriciteit en minder dan 25000 m3 aardgas(equivalent)
  • Bedrijven die deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem
  • Bedrijven die deelnemen aan het CO2-vereveningsysteem
  • Bedrijven die deelnemen aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficientie (MJA3)

 

Meer informatie

Wanneer er voor u een informatieplicht geldt kunt u via het loket van RVO (zie https://mijn.rvo.nl/informatieplicht-energiebesparing ) de rapportage invullen.

Lees voor meer informatie ook onze nieuwsitems van maart en december jongstleden.

 

Nieuws overzicht