Dit doen wij

Voorlopig geen natuurvergunningen aan emissiearme roostervloeren

Geplaatst: 08-11-2022

23/12/22 Update Statenvergadering over stalaanpassingen: Tijdens de Statenvergadering van 16 december 2022 is een motie aangenomen die de deadline voor de verplichte stalaanpassingen met een half jaar verschuift, naar 1 juli 2024.

Gedeputeerde Lemkes van de provincie Noord-Brabant heeft afgelopen vrijdag, 4 november, bekend gemaakt voorlopig geen natuurvergunningen te gaan verlenen waarbij toepassing wordt gegeven aan emissiearme roostervloeren bij rundveestallen.

De reden hiertoe zijn enkele uitspraken over de betrouwbaarheid van de emissiefactoren. De provincie wacht eerst op een reactie van het ministerie voor duidelijkheid over het gebruik van deze emissiefactoren. Zonder deze emissiefactoren is het niet verzekerd dat een ontwikkeling niet zorgt voor negatieve effecten met betrekking tot de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden. Momenteel is nog onbekend wanneer de behandeling van de aanvragen weer wordt opgepakt. Dit besluit kan verstrekkende gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering en bedrijfszekerheid van agrarische ondernemers in de provincie.

Aanvraag natuurvergunning verlengd 
Om gebruik te kunnen maken van de huidige maximale emissiewaarden dient vóór 1 januari 2023 een aanvraag om natuurvergunning te zijn ingediend. De stallen dienen dan per 1 januari 2024 te zijn aangepast. De gedeputeerde heeft aangegeven dat de datum voor het indienen van een aanvraag wordt verlengd naar 1 april 2023 maar dit is nog steeds niet vastgelegd in de verordening. 

Onduidelijk of vergunningen op tijd worden verleend

Door het stilleggen van de vergunningverlening voor natuurtoestemmingen is het allerminst duidelijk of zeker dat de vergunningen voor deze stalaanpassingen verleend zijn voor het moment dat de stallen moeten zijn aangepast op 1 januari 2024. Dit staat nog los van de juridische houdbaarheid van de keuze die wordt gemaakt door ministerie/provincie met betrekking tot de vergunningverlening.

Duidelijkheid gewenst
Door deze keuze zullen ondernemers indirect gedwongen worden om te investeren in een stalsysteem waarvoor nog geen natuurvergunning is verleend. Voor de ondernemers is duidelijkheid over de toepassing van de stalsystemen gewenst (middels verlening van een natuurvergunning) maar door de gemaakte keuzes van het provinciebestuur kan deze duidelijkheid met alle waarschijnlijkheid niet worden verzekerd voor de noodzakelijke datum van de stalaanpassingen.

De komende weken zullen er nog diverse ontwikkelingen plaatsvinden met betrekking tot dit aspect. Het ministerie zal nadere informatie geven over het gebruik van de emissiefactoren en de provincie zal haar keuzes hierop actualiseren. Middels nieuwsartikelen houden wij u op de hoogte over de ontwikkeling hieromtrent.

 

Nieuws overzicht