Dit doen wij

Ruimtelijke ordening & planologie

Ruimtelijke mogelijkheden zijn bepalend voor de plannen van ondernemers en burgers in het buitengebied. Wij vinden mogelijkheden voor uw plannen door niet alleen te toetsen aan de regels, maar vooral de kwalitatieve bijdrage van uw plannen te benadrukken.

Heeft u ideeën om te bouwen of om uw perceel of de aanwezige bebouwing anders te gebruiken, dan komt u in aanraking met ruimtelijke ordening. Bij ruimtelijke ordening gaat het om de (her)inrichting van beschikbare ruimte. De kans is groot dat uw plannen niet in het bestemmingsplan passen of dat er vergunningen nodig zijn. Dat vraagt om deskundig advies.

 

Uiteenlopende ontwikkelingen

Door hun kennis van de wet- en regelgeving en netwerk binnen de overheid kunnen onze specialisten op het gebied van ruimtelijke ordening en planologie de haalbaarheid van uw gewenste ontwikkeling beoordelen en vaak vergroten. Wij helpen u bij ruimtelijke ordeningsvraagstukken op het gebied van ondernemen en wonen in het landelijke- en stedelijke gebied. Denk daarbij aan plannen voor:

 • vrijkomende agrarische bedrijfslocaties (VAB)

 • mkb-bedrijven

 • zorg- en recreatieve ontwikkelingen

 • woningbouw

 • ruimte-voor-ruimte woningen

 • landgoedontwikkelingen

 

Werkwijze

Samenwerking met Van Dun Ontwerp & Planologie start met een vrijblijvend gesprek waarin we inventariseren wat uw plannen zijn en of deze aansluiten bij de gemeentelijke en provinciale regelgeving. Als uw plan past binnen de ambities van de overheid wordt bekeken welke planvorm passend is. Wanneer er sprake is van een spanningsveld tussen uw plannen en dat wat de overheid wil, dan kunnen wij samen met u overleggen met de overheid om draagvlak voor de plannen te creëren.

U kunt ons inschakelen voor de complete procesbegeleiding, maar ook voor het opstellen van een bestemmingsplan, aanvragen van een omgevingsvergunning of het verzorgen van (milieukundige) onderzoeken.

 

Diensten

U kunt, als ondernemer en als particulier, bij ons terecht voor onder andere:

 • Omgevingsvergunningen (bouw en gebruik)

 • Bestemmingsplannen

 • Ruimtelijke onderbouwingen

 • Principeverzoeken

 • Haalbaarheidsscans (QuickScans)

 • Procesbegeleiding

 • Omgevingsdialoog

 • Digitaliseren bestemmingsplannen

 • Berekeningen kwaliteitsverbetering

 • Bijbehorende (milieu)onderzoeken (archeologie, akoestiek, bodem, geur, luchtkwaliteit, etc)

 

Bekijk alle diensten