Dit doen wij

Duidelijkheid prijs ammoniak in Beleidsregel maatwerk Omgevingskwaliteit

Geplaatst: 20-10-2022

De rekenmodule van de beleidsregel Maatwerk Omgevingskwaliteit Noord-Brabant, die een aantal weken geleden bekend is gemaakt, was op een aantal punten niet duidelijk. Een reden om de afgelopen weken veel contact te hebben met de provincie Noord-Brabant. Lees verder wat hiervan de uitkomst is. 

De beleidsregel Maatwerk Omgevingskwaliteit is een samenvoeging van de oude Rood voor Rood en Rood voor Groen regeling. 

Duidelijk is geworden dat de beleidsregel voor het onderdeel ‘ammoniakemissie’ wordt aangevuld. Er is een normbedrag vastgesteld voor het bepalen van de omvang van de tegenprestatie ingeval de Wnb-vergunning wordt ingetrokken. Het normbedrag is afgeleid van huidige marktprijzen versus aangeboden ammoniakemissie waarvoor de markt geen belangstelling heeft. 

Uitgangspunten
Totdat de beleidsregel is aangepast, worden de volgende uitgangspunten door de provincie gehanteerd:

Voor het intrekken van de vergunning en de daarmee gepaard gaande N-emissie op de te beëindigen locatie kan €15 kg/N/jaar worden ingebracht als tegenprestatie tot versterken van de omgevingskwaliteit, en als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  1. De toestemming voor de activiteit die de N-emissie veroorzaakt, is ingetrokken;
  2. Er kan alleen N-emissie worden ingeleverd waarvoor toestemming is verleend en voor zover de capaciteit ook feitelijk is gerealiseerd op het moment van het verzoek tot intrekking;
  3. Een aeriusberekening wordt overlegd waaruit de depositie blijkt van het verzoek tot intrekking;
  4. De intrekking van de N-emissie niet reeds is toegezegd aan een derde.

 Voor de inhoud van diverse begrippen wordt aangesloten bij de vigerende beleidsregel Natuurbescherming.

 Benieuwd wat uw mogelijkheden zijn? Neem dan contact op met Simone Baijens of bel (013) 303 18 76.

 

Nieuws overzicht