Dit doen wij

Kruimelgevallenregeling

Geplaatst: 21-06-2018

Biedt het huidige bestemmingsplan geen ruimte voor uw plannen? En wilt u geen lange en kostbare bestemmingsplanprocedure doorlopen? Wellicht biedt de Kruimelgevallenregeling de oplossing.

Volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is het verboden om zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat bestaat uit het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan.

Als uw plannen in strijd zijn met het bestemmingsplan, zijn er kortweg twee oplossingen:

  1. U vraagt een bestemmingsplanwijziging aan zodat de gewenste activiteiten in het bestemmingsplan worden vastgelegd.
  2. U vraagt een omgevingsvergunning aan voor het afwijken van het bestemmingsplan, waarbij de gemeente wordt verzocht om in afwijking van het bestemmingsplan toch een project toe te staan.

Voor grotere afwijkingen is het wijzigen van het bestemmingsplan vaak de meest praktische oplossing. Hiermee wordt een nieuw toekomstbestendig ruimtelijk kader vastgelegd dat ruimte biedt in bouw- en gebruiksmogelijkheden voor een langere periode. Er zitten echter ook nadelen aan een dergelijke procedure. Zo dient er een uitgebreide voorbereidingsprocedure doorlopen te worden, die relatief lang duurt en hoge kosten met zich meebrengt. Voor grotere projecten is dit vaak een waardevolle investering, voor eenmalige kleinere afwijkingen niet.

De tweede mogelijkheid is het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan. Ook hiervoor moet meestal de uitgebreide voorbereidingsprocedure doorlopen worden, een relatief langdurig en kostbaar traject. Er bestaat echter een interessant alternatief.

 

Kruimelgevallenregeling

Om een langdurige en kostbare procedure bij een kleinere afwijking te voorkomen heeft het Rijk de Kruimelgevallenregeling in het leven geroepen. Volgens deze regeling mag in bepaalde gevallen via een reguliere voorbereidingsprocedure, die slechts 8 tot 14 weken duurt, een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan aangevraagd worden.

In artikel 4, bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor), zijn ontwikkelingen opgenomen waarbij de Kruimelgevallenregeling mag worden toegepast. Veelvoorkomend zijn:

  • Realisatie van bijbehorende bouwwerken binnen de bebouwde kom;
  • Realisatie van bijbehorende bouwwerken buiten de bebouwde kom van maximaal 150 m² en niet hoger dan 5 meter;
  • Afwijkend gebruik van bouwwerken binnen de bebouwde kom, eventueel in samenhang met bouwactiviteiten die de bebouwde oppervlakte of het bouwvolume niet vergroten;
  • Afwijken gebruik van bouwwerken buiten de bebouwde kom, eventueel in samenhang met bouwactiviteiten die de bebouwde oppervlakte of het bouwvolume niet vergroten, indien het gaat om een logiesfunctie voor werknemers, de opvang van asielzoekers of andere categorieën vreemdelingen;
  • Afwijkend gebruik van gronden of bouwwerken voor een termijn van ten hoogste tien jaar.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de realisatie van logiesruimten voor arbeidsmigranten op een tuinbouwbedrijf,  het verbouwen van een winkelpand t.b.v. appartementen of het tijdelijk plaatsen van zonnepanelen op agrarische gronden.

Let wel op: De ontwikkeling moet niet alleen zijn opgenomen in artikel 4, bijlage II van de Bor. Er moet ook voldaan worden aan een goede ruimtelijke ordening. Dit betekent dat de ontwikkeling milieukundig passend is en overeenkomt met het beleid van de gemeente. Daarnaast heeft de gemeente mogelijk een ‘kruimelgevallenbeleid’ waarin staat aan welke aspecten van de regeling de gemeente mee wil werken en onder welke voorwaarden. Hierdoor is het voor gemeenten mogelijk om sturing te geven aan bepaalde ontwikkelingen.

Pas als de gewenste activiteit is opgenomen in de betreffende ‘kruimellijst’, de activiteit voldoet aan het eventuele gemeentelijke kruimelgevallenbeleid én er kan worden aangetoond dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening, kan de gemeente een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan verlenen.

 

Actuele uitspraak Raad van State

Uit vaste jurisprudentie blijkt dat het ook mogelijk is om meerdere onderdelen te combineren in één aanvraag. Dit resulteert erin dat zowel een uitbreiding van bebouwing als een wijziging van het gebruik van het volledige bouwwerk mogelijk gemaakt kunnen worden. Voorwaarde is wel dat er op het perceel een hoofdgebouw aanwezig is dat past binnen het bestemmingsplan. Recent is hier een uitspraak over gedaan (ECLI:NL:RVS:2018:963). In deze uitspraak was het volgens het bestemmingsplan niet mogelijk om een supermarkt te realiseren waardoor het niet mogelijk om een gebouw uit te breiden ten behoeve van de supermarkt. Enkel een functiewijziging (dus zonder uitbreiding) naar een supermarkt zou wel mogelijk zijn geweest middels de kruimelgevallenregeling.

 

Conclusie

De kruimelgevallenregeling biedt interessante mogelijkheden om door middel van een relatief korte en goedkope procedure toch van het bestemmingsplan af te wijken. Zo kunt u bijvoorbeeld alsnog de gewenste huisvesting van arbeidsmigranten realiseren of uw winkelpand verbouwen tot woonruimte.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw specifieke project?  Neem gerust en geheel vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs.

 

Nb. Dit artikel geeft beknopt en in algemene zin weer wat de achtergrond en mogelijkheden zijn van de Kruimelgevallenregeling. Iedere situatie is uniek en dient specifiek getoetst te worden. Er kunnen dan ook geen rechten aan dit artikel worden ontleend, het besluit van het bevoegd gezag is uiteindelijk doorslaggevend.

 

Nieuws overzicht