Dit doen wij

Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderij (LBV)

Geplaatst: 20-01-2022

We schreven eerder al een artikel over de LBV. De regeling maakt deel uit van de structurele stikstofaanpak van het Rijk om natuurherstel- en verbetering mogelijk te maken, ruimte te creëren voor nieuwe activiteiten en natuurvergunningen aan PAS-melders te verstrekken.

 

Voor wie?
Varkens-, pluimvee- en rundveehouders met een locatie die een bepaalde mate van stikstofdepositie op stikstofgevoelige en overbelaste Natura 2000-gebieden veroorzaken, komen in aanmerking voor deelname. Wat de drempelwaarde is moet nog vastgesteld worden.

 

Vergoeding
Vanuit de regeling kunnen vergoedingen gegeven worden voor:

  • Het laten vervallen van de productierechten
  • Bedrijfsmiddelen en bedrijfsgebouwen

 

In de afspraken tussen het Rijk en de deelnemer wordt opgenomen dat de veehouderij niet op een andere locatie mag worden voortgezet.

 

Budget
Het budget van de regeling betreft 970 miljoen euro.

Als het volledige subsidiebedrag wordt benut, levert de Lbv-regeling een stikstofreductie op van 16 tot 35 mol per hectare per jaar, zo berekende het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

 

Grondfonds
De minister wil tevens een pilot starten waarbij 100 miljoen euro naar het (vrijwillig) opkopen van grond van deelnemers aan de LBV gaat. Hiermee wil ze regio’s ondersteunen bij de grote opgaven in het landelijk gebied. De aangekochte grond kan ingezet worden ten behoeve van het versterken van de natuur of het extensiveren van landbouwgrond. Dit grondfonds treedt in werking als de eerste tranche van de LBV in uitvoering gaat.

 

Beslistermijn deelname
Veehouders krijgen een termijn van 6 maanden om te beslissen over deelname. Wanneer te veel veehouders zich aanmelden, zal geselecteerd worden op bedrijven met de hoogste stikstofdepositie en de meeste kosteneffectiviteit.

Het is nog niet duidelijk wanneer de regeling in werking zal treden, naar verwachting is dit voorjaar 2022. Zodra hier meer duidelijkheid over is zullen we dit uiteraard melden.

 

Meer informatie

De rentmeesters en taxateurs van Verschel & Van Dun hebben alle kennis in huis om u te te adviseren over diverse regelingen. Benieuwd naar de toekomstmogelijkheden op uw bedrijf? De adviseurs van Van Dun Advies en Van Dun & Van Gerwen kijken graag met u mee.

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op via: 

Verschel & Van Dun: 013 3031876 / info@verschelvandun.nl

Van Dun Advies: 013 5199458 / info@vandunadvies.nl

Van Dun & Van Gerwen: 0486 450160 / info@vandun-vangerwen.nl

 

Nieuws overzicht