Dit doen wij

Stoppersregeling Landelijke beëindigingsregeling veehouderijen (LBV)

Geplaatst: 10-05-2022

De stoppersregeling Landelijke beëindigingsregeling veehouderijen (LBV) is op 10 mei 2022 gepubliceerd. Een stoppersregeling voor veehouderijbedrijven met productierechten. Belanghebbenden kunnen tot 13 juni op- of aanmerkingen kenbaar maken bij het ministerie van LNV.

Om in aanmerking te komen voor de LBV moet uw bedrijf aan onderstaande eisen voldoen:

 • De veehouderij heeft minimaal 50 mol stikstofdepositie per jaar. Deze depositie wordt bepaald op basis van het gemiddeld gehouden aantal dieren in 2021.
 • De veehouderij beschikt over een geldende milieuvergunning en is niet in overtreding van de meststoffenwet.
 • De veehouderij houdt varkens, kalkoenen, kippen en/of melkvee, andere sectoren zijn uitgesloten.
 • De veehouderij is de afgelopen 3 jaar onafgebroken in gebruik geweest.

Het is nog onduidelijk hoe de 50 mol stikstofdepositie per jaar wordt berekend. Binnenkort wordt een nieuwe berekeningstool gelanceerd, waardoor hier meer duidelijkheid over komt. De verwachting is dat de meeste bedrijven aan de drempelwaarde zullen voldoen.

 

Voorwaarden

Als u deelneemt aan de LBV-regeling zult u aan de volgende voorwaarden moeten voldoen:

 • Op uw locatie mogen geen dieren meer worden gehouden.
 • Alle mest moet van uw locatie worden verwijderd.
 • De in 2021 benutte productierechten moeten komen te vervallen, voor de volgende sectoren gelden minimale percentages: 
  • Varkens 80% van de productierechten
  • Pluimvee 80% van de productierechten
  • Melkvee 95% van de productierechten
 • Uw milieuvergunning moet worden ingetrokken.
 • Uw Natuurbeschermingswetvergunning moet worden ingetrokken.
 • De bestemming op uw locatie moet worden gewijzigd.
 • Uw stallen moeten worden gesloopt. 

 

Tijdspad

De regeling ligt ter inzage tot 13 juni 2022, tot deze datum kunt u van opmerkingen of reacties geven. Naar verwachting zal de regeling eind 2022 of begin 2023 worden opengesteld voor deelname.

Na inschrijving voor de LBV-regeling krijgt u een aanbod met overeenkomst van het Rijk. U heeft 6 maanden om deze overeenkomst te tekenen. Nadat de overeenkomst is getekend heeft u 12 maanden om te voldoen aan de voorwaarden, op sloop na. De sloop moet binnen 28 maanden na ondertekening afgerond zijn.

 

Vergoeding LBV-regeling

De overheid heeft 270 miljoen beschikbaar gesteld voor de opkoop van melkveebedrijven, 115 miljoen voor de opkoop van pluimveebedrijven en 115 miljoen voor de opkoop van varkensbedrijven. Bij overschrijding van dit budget worden de aanvragen gerangschikt op basis van de kosten per mol depositie.

Deelnemers krijgen een vergoeding voor de gebouwen en de productierechten. Deze vergoeding bedraagt voor beide componenten 100%.  Ter stimulering van deelname heeft de overheid al aangekondigd dat een volgende saneringsregeling minder interessant zal zijn.

 

Ruime ervaring

Gezien de strenge eisen van de regeling en de strakke termijnen waaraan u moet voldoen bij deelname, is het van groot belang dat u op het juiste moment de juiste stappen zet.

In de afgelopen jaren hebben de rentmeesters en taxateurs van Verschel & Van Dun een groot aantal veehouderijbedrijven succesvol begeleid in de deelname aan diverse saneringsregelingen. In samenwerking met Van Dun Advies, Van Dun & Van Gerwen en Van Dun Ontwerp & Planologie hebben we een ruime expertise op het gebied van taxaties, herbestemming en milieutechnische beoordelingen. Dit maakt ons bij uitstek uw partner voor de begeleiding van dit traject.  

Bent u benieuwd naar de mogelijke vergoeding voor uw bedrijf? Neem vrijblijvend contact op de adviseurs van Verschel & Van Dun via info@verschelvandun.nl of 013-303 1876.

 

Nieuws overzicht