Dit doen wij

Tegemoetkoming kosten legalisatie PAS-melding

Geplaatst: 15-11-2021

Het ontwerp ‘Legalisatieprogramma PAS-meldingen’ ligt sinds 10 november ter inzage. PAS-melders die een verzoek tot legalisatie van hun melding hebben gedaan kunnen een tegemoetkoming in de kosten aanvragen.

Op 10 november is het ontwerp ‘Legalisatieprogramma PAS-meldingen’ ter inzage gelegd. Het programma voorziet in de stikstofruimte die benodigd is voor het verlenen van vergunningen aan PAS-melders. Dit gebeurt door de stikstofopbrengst uit diverse stoppersregelingen te verzamelen in het stikstofregistratiesysteem (SSRS). Zodra er voldoende stikstofruimte beschikbaar is voor de legalisatie van een PAS-melding, wordt een PAS-melder verzocht een vergunningaanvraag in te dienen. Een uitgebreide toelichting op het legalisatieprogramma vindt u onderaan deze pagina.

 

Financiële tegemoetkoming

De overheid komt in de kosten tegemoet die gemaakt moeten worden om PAS-meldingen te legaliseren. PAS-melders kunnen een financiële vergoeding ter hoogte van € 1.600,- aanvragen. PAS-melders die een melding hebben gedaan in de periode van 1 juli 2015 tot 29 mei 2019 én die ter legalisatie van deze melding gegevens hebben verstrekt aan het ministerie, kunnen aanspraak maken op deze vergoeding. Bij meerdere aanvragen op bijvoorbeeld verschillende locaties heeft een melder voor elke aanvraag recht op de tegemoetkoming.

De tegemoetkoming kan worden aangevraagd van 15 november 2021 tot en met 30 november 2022. In deze periode hebben PAS-melders ook nog de mogelijkheid een project aan te melden voor legalisatie.

 

Meer informatie

Voor klanten waarvoor wij het legalisatieverzoek reeds hebben ingediend zullen wij de aanvraag financiële tegemoetkoming doen tenzij zij aangeven dit zelf te verzorgen. Zij zijn hier per e-mail over geïnformeerd. Heeft u nog geen legalisatieverzoek voor uw PAS-melding gedaan? Neem dan gerust contact met ons op. Wij kunnen de legalisering en de aanvraag financiële vergoeding voor u verzorgen.

Wij zijn te bereiken via telefoonnummer 013-5199458 (Gilze), 0493-745015 (Someren), 0486-450160 (Reek) of via info@vandunadvies.nl / info@vandun-vangerwen.nl

 

 

Legalisatieprogramma PAS-meldingen

Bronmaatregelen

De PAS-meldingen die zijn ingediend kunnen gelegaliseerd worden op basis van bronmaatregelen die door het Rijk genomen worden. De bronmaatregelen creëren stikstofruimte die door de PAS-melders kan worden gebruikt. De bronmaatregelen bestaan uit: de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (SRV),  Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden (Maatregel gerichte opkoop, MGO) en Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV). Om alle PAS-meldingen te legaliseren is door het Rijk ingeschat dat circa 11 mol/ha/jaar aan stikstofruimte nodig is. Er wordt verwacht dat de SRV regeling zorgt voor 2,8 mol/ha/jaar aan stikstofruimte, de MGO voor 9 mol/ha/jaar en de LBV voor 16-35 mol/ha/jaar. Echter wordt niet alle stikstofruimte gebruikt voor de PAS-melders.

Onderstaand wordt toegelicht wat er gebeurt met de vrijgekomen stikstofruimte per bronmaatregel:

SRV: De stikstofruimte wordt opgeslagen in het SSRS (stikstof registratie systeem). Hier wordt er eerst 30% afgeroomd van de ingekomen stikstofruimte waarna het in eerste instantie wordt ingezet voor vergunningverlening voor woningbouwprojecten en de 7 MIRT-projecten (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport). Als blijkt dat er nog ruimte over is, dan pas komen de PAS-melders aan de beurt.

MGO en LBV: Een deel van de ruimte uit de MGO en de LBV wordt gebruikt om het SSRS aan te vullen tot de overeengekomen gemiddeld 7,6 mol/ha/j voor woningbouw en de 7 MIRT-projecten. Het overige wordt ingezet voor de PAS-melders.

 

Vrijkomen stikstofruimte

De MGO en de LBV worden uitgevoerd in verschillende tranches. Onderstaand is te zien wanneer er volgens planning stikstof vrijkomt per bronmaatregel. Als er voor een aanmelding dan voldoende stikstof beschikbaar is, zal aan de melder worden gevraagd om een vergunning aan te vragen. Deze vergunning kan dan worden verleend met gebruikmaking van de beschikbare stikstofruimte.

In bovenstaand figuur is de SRV niet opgenomen. De verwachting is dat de (rest)ruimte uit de Srv medio 2022 beschikbaar komt (dus gelijktijdig met de eerste tranche van MGO).

Over de uitvoering van de tweede en derde tranche van MGO en de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties is in dit document geen nadere informatie opgenomen. Hierover zal later meer informatie over bekend worden gemaakt.

 

Wijze vergunningverlening

Een vergunning wordt verleend op basis van de volgende stappen:

  1. Is legalisatie nog nodig (zijn activiteiten al beëindigd? Zijn er significante gevolgen voor Natura-2000 gebieden?)
  2. Wordt er voldaan aan de indieningscriteria?
  3. Zijn de invoergegevens juist? (van de AERIUS berekeningen)
  4. Er wordt gekeken of er geen bestaande situaties zijn gemeld en de oorspronkelijke PAS-melding niet meer dan een depositie van 1,00 mol/ha/jaar betrof of minder dan 0,05 mol/ha/jr.

Provincies verifiëren de gegevens op volgorde van binnenkomst waarbij voorrang wordt gegeven aan PAS-melders waartegen voor 1 mei 2021 handhavingsverzoeken zijn ingediend. Daarna wordt er op basis van de goedgekeurde aanmeldingen een ‘’ruimtelijke puzzel’’ gelegd waarbij de beschikbare stikstofdepositieruimte voor de meldingen optimaal wordt gebruikt. De keuze valt altijd op de combinatie van meldingen waarbij de ruimte uit de bronmaatregel zo volledig mogelijk wordt gebruikt. De laatste melder zal uiterlijk medio 2025 van een (definitieve) vergunning worden voorzien.

 

Financiële vergoeding

Het Rijk en provincies hebben afspraken met elkaar gemaakt over de financiële compensatie voor de kosten die PAS-melders hebben moeten maken, over advieskosten, leges en over de vergoeding van de extra werklast die de legalisatiesopgave voor de provincies met zich mee brengt. Besloten is dat PAS-melders een eenmalige vergoeding van €1.600,- kunnen krijgen. Een aanvraag voor de vergoeding kan worden ingediend van 15 november 2021 tot en met 30 november 2022.

 

Nieuws overzicht