Dit doen wij

Wet Kwaliteitsborging aangenomen

Geplaatst: 21-05-2019

Op 14 mei 2019 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen. Deze wet moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van bouwwerken én de positie van de opdrachtgever wordt verbeterd. Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van aannemers ten opzichte van particuliere en professionele opdrachtgevers uitgebreid.

Aanleiding tot het invoeren van de wet is de toegenomen complexiteit en de versnippering van het bouwproces en de steeds hogere kwaliteitseisen waaraan niet alle partijen kunnen (of willen) voldoen.

In de praktijk betekent deze wet dat een deel van de bouwwerken straks bouwbesluittoetsvrij wordt. De resterende categorieën bouwwerken worden, in plaats van een toets vooraf door het bevoegd gezag, achteraf getoetst op bouwkwaliteit door een onafhankelijke partij. Bij oplevering geeft deze partij een verklaring af waaruit blijkt dat ‘een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat’ dat het gerealiseerde bouwwerk aan het Bouwbesluit voldoet. 

De wet wordt ingevoerd in 2021, tot die tijd worden er pilotprojecten uitgevoerd. In eerste instantie is de wet van toepassing op de eenvoudigere bouwprojecten. Later wordt bekeken of deze ook gaat gelden voor complexere bouwprojecten. De uitbreiding van de aansprakelijkheid geldt wel direct vanaf 2021 voor alle bouwprojecten.

Nieuws overzicht